تقویم رویدادهای دانش آموزی دبیرستان دوره اول شهید صدوقی یزد