امتحانات پایانی نوبت اول و نوبت دوم
 
 
امتحانات پایانی پایه هفتم:
 
امتحانات پایانی پایه هشتم:
 
امتحانات پایانی پایه نهم:
 
______________________________________________
 
 
نمونه سؤالات ریاضی نوبت اول:  پایه هفتم  |  پایه هشتم  |  پایه نهم
 
نمونه سؤالات تستی ریاضی 1 بهمن:  هفتم    هشتم    نهم
 
 
     
 
     
آزمون‌های ادواری مدرسه
 
 
آزمون‌های ادواری پایه هفتم:
 
 
 
 
 
 
آزمون‌های ادواری پایه هشتم:
 
 
 
 
 
 
 
آزمون‌های ادواری پایه نهم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
     
آزمون‌های پیشرفت تحصیلی (پایش عملکرد) سمپاد
 
توضیح: ممکن است برخی سؤالات دارای اشتباه باشند.
 
آزمون‌های سنجش پیشرفت تحصیلی/ پایش عملکرد سمپاد (پایه هفتم):
 
 
 
 
 
 
 
 
📃 آزمون پایش عملکرد یادگیری سمپاد مرحله دوم- پایه هفتم- اردیبهشت 1403 + کلید + پاسخ تشریحی
 
 
 
 
آزمون‌های سنجش پیشرفت تحصیلی/ پایش عملکرد سمپاد (پایه هشتم):
 
 
 
 
 
 
 
 
📃 آزمون پایش عملکرد یادگیری سمپاد مرحله دوم- پایه هشتم- اردیبهشت 1403 + کلید + پاسخ تشریحی
 
 
 
 
آزمون‌های سنجش پیشرفت تحصیلی/ پایش عملکرد سمپاد (پایه نهم):
 
 
 
 
 
 
 
📃 آزمون پایش عملکرد یادگیری سمپاد مرحله دوم- پایه نهم- اردیبهشت 1403 + کلید + پاسخ تشریحی
 
 
 
 
 
 
     
 
     
سایر نمونه سؤال‌ها
 
 
     
 
     
آزمون‌های ورودی استعدادهای درخشان